home > jop's이야기 > jop'sNews

News

잡스인천 카카오톡 플러스 친구추가 이벤트 당첨자 발표

  • 관리자
  • 2020-09-03
  • 839


폭발적인 참여로 이벤트 기간을 확~~~ 줄여주신 플친 여러분 감사합니다^^

앞으로도 다양하고 유익한 취준정보로 찾아뵙겠습니다.

기프티콘은 9/10(목)까지 순차적으로 발송예정입니다.


*전화번호 오류로 인한 미전송은 책임지지 않습니다.


이름 전화번호(뒷4자리)


권*경 9409    박*영 6848    이*륭 3311    황*영 3712    허*주 2054    윤*숙 6717    신*진 7718    김*언 4708    이*진 8611    우*명 6763

방*후 6297    박*주 4557    김*영 4061    곽*서 6603    김*경 8020    김*인 2535    최*연 8648    박*은 3124    지*정 9621    이*서 1773

최*정 6429    홍*정 6172    고*순 7643    김*효 1439    신*주 5288    정*박 6916    김*영 5013    윤*라 0927    이*후 4967    안*희 8709 

김*비 6209    곽*정 6622    박*연 3513    박*호 0003    김*경 5771    오*희 3565    김*연 9661    김*연 9080    김*규 0308    임*화 6238 

최*자 6237    정*은 5648    예*아 0504    민*경 9726    박*민 7526    김*수 1924    김*호 6896    이*정 2174    *완    7561    천*아 8290

김*은 7289    김*리 1713    안*아 5333    이*도 2469    이*은 1815    홍*표 0980    김*애 4460    신*영 7297    김*별 4388    제**종2513

장*식 8675    송*혜 0172    조*수 2283    서*정 6878    권*하 3946    박*영 2204    김*경 5757    홍*림 5770    이*금 2178    임*형 2232

김*은 7081    장*실 8241    김*민 9050    손*영 2312    강*이 2057    강*주 5334    김*우 7880    제*은 0006    신*철 1330    온*현 9923

유*경 8839    한*란 6848    길*은 6769    최*정 4565    박*경 8161    구*혜 8002    김*숙 2668    김*영 6550    이*영 5669    김*빈 9665

김*림 8444    이*희 0578    문*림 5737    이*영 5156    이*숙 4787    문*애 3641    이*은 6736    권*진 8790    정*원 6321    김*원 8537

박*아 6929    김*신 6358    강*진 2552    김*주 1804    정*영 1034    김*아 4280    김*영 0925    황*수 8565    김*겸 1040    도*영 3869

방*민 5469    김*선 2058    박*민 8648    최*지 3255    박*규 4767    양*주 2835    하*순 3711    박*희 9257    이*지 5369    이*선 5819

김*민 5310    윤*정 8890    김*혜 7760    장*진 9054    신*환 3124    백*열 9650    이*은 0790    박*면 4885    박*희 7452    김*순 7718

김*정 7240    김*선 6534    한*희 1004    김*희 1744    서*아 7532    이*일 7286    신*빈 6990    김*진 4280    임*은 5940    김*규 4769

박*지 0649    장*서 5255    김*령 1197    김*정 9259    전*민 0263    김*희 3821    김*아 3857    김*현 3456    문*아 4917    이*빈 7010

김*지 7280    서*진 9984    이*현 1477    이*빈 7136    장*영 1236    태*연 5935    김*솜 6508    김*라 2328    이*준 0822    윤*정 4489

전*환 7606    이*나 5967    이*연 1163    정*연 7689    이*영 4575    송*리 2518    이*윤 7172    곽*리 6958    윤*복 1473    이*희 2656

김*우 2714    유*민 7653    최*숙 6947    최*희 9585    한*영 9127    권*연 4479    윤*순 3989    심*희 1427    엄*원 4701    오*하 5029

김*훈 8002    이*희 3963    이*애 0649    장*건 7056    안*희 3915    신*연 2518     네    1127     장*은 2774    김*아 7401    김*석 2841

이*희 9876    박*량 2368    최*현 6862    박*수 3795    구*희 8002    이*창 0011    최*선 2197    안*열 2552    이*광 8928    최*혁 9608

윤*은 3160    최*인 9760    임*은 7030    이*은 4256    이*경 4320    *진    8133    정*욱 9726    김*진 0189    한*영 7547    이*지 6332

최*훈 7682    홍*연 5187    임*정 5169    곽*진 7159    김*연 7906    김*숙 0510    전*경 5492    김*성 5060    손*경 0264    이*연 2608

김*영 7270    우*신 3548    이*라 5143    남*일 3852    이*화 0046    홍*복 3389    김*민 7612    이*아 8643    박*희 9412    김*솔 6326

김*수 4642    김*선 1016    이*람 0211    신*희 5065    장*미 0616    장*민 8612    조*이 0460    이*은 2088    장*진 0761    김*은 6949

윤*혜 2999    이*화 0311    유*주 5246    안*혜 5491    이*나 0361    옥*지 6476    임*조 0506    박*정 7075    이*현 1798    김*정 3320

김*진 5070    이*현 0557    박*진 4234    박*정 6711    박*아 4332    박*윤 8648    이*연 1995    유*정 0678    장*화 2249    이*영 7297

전*서 0523    김*휘 6731    도*훤 3869    이*연 4241    이*아 7214    이*란 4256    정*은 6890    박*철 1682    박*주 6848    이*규 3496

안*형 3776    김*미 1730    고*영 4009    서*영 2013    전*원 3258    유*경 2919    김*순 8246    서*헌 2156    손*지 7120    김*리 9661

박*진 5652    김*영 4471    이*영 6813    이*열 1201    양*희 9570    *경    7689    차*호 1079    김*갑 2462    배*화 1994    김*영 0327

한*재 7810    신*숙 0172    이*혜 5709    허*균 5948    김*은 5330    고*지 9643    김*희 2144    박*록 4190    *리    0462    김*희 2584